Gebruikelijkloon buitenlandse DGA

Voor een in Nederland wonende DGA geldt dat hij wordt geacht een bepaald loon te genieten uit zijn onderneming dat als inkomen in box 1 progressief belast wordt, het zogenoemde gebruikelijkloon.

Gebruikelijkloon buitenlandse DGA

Voor een in Nederland wonende DGA geldt dat hij wordt geacht een bepaald loon te genieten uit zijn onderneming dat als inkomen in box 1 progressief belast wordt, het zogenoemde gebruikelijkloon. In 2017 is het gebruikelijkloon vastgesteld op minimaal €45.000, behoudens uitzonderingen. In beginsel geldt dat ook voor een DGA die in het buitenland woont en een aanmerkelijk belang heeft in een in Nederland gevestigde vennootschap. Echter, op basis van de uitspraak van de Hoge Raad op 18 november 2016 is het gebruikelijk loon voor buitenlandse DGA’s in veel gevallen niet van toepassing.

De casus

Belanghebbende woont in Portugal en heeft een aanmerkelijk belang in een Nederlandse vennootschap. In de opgelegde aanslag inkomstenbelasting 2001 houdt de inspecteur ook rekening met een gebruikelijkloon, door aan belanghebbende (fictief) meer inkomsten (loon) toe te rekenen. In geschil is of toepassing van de gebruikelijkloonregeling (artikel 12a Wet op de loonbelasting 1964) verenigbaar is met het belastingverdrag met Portugal.

Hoge Raad 18 november 2016

Vereenvoudigd weergegeven stelt de Hoge Raad dat de gebruikelijkloonregeling niet verenigbaar is met het belastingverdrag indien:

  • deze Nederlandse regeling ervoor zorgt dat daardoor Nederland (potentieel) over meer inkomen mag heffen dan Portugal;
  • Portugal geen zelfde soort regeling kent; en
  • Portugal de gebruikelijkloonregeling niet kenbaar heeft aanvaard.

Omdat alle drie de punten kunnen worden bevestigd doet de Hoge Raad de zaak zelf af en vermindert de aanslagen tot nihil.

In praktijk

De beslissing is niet allen van belang voor DGA’s die in Portugal wonen. Op basis van deze uitspraak is de gebruikelijkloonregeling in nagenoeg alle gevallen niet van toepassing op buitenlandse DGA’s die wonen in een land waarmee Nederland een belastingverdrag heeft gesloten. Dit geldt overigens niet voor DGA’s die in België woonachtig zijn. De reden hiervoor is dat de Belgische overheid de doorwerking van de gebruikelijkloonregeling naar het belastingverdrag expliciet heeft erkend en derhalve niet aan het hierboven genoemde derde punt wordt voldaan.

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op.

HS Tax Consulting is gespecialiseerd in internationale situaties, waaronder het adviseren bij emigratie, immigratie en grensoverschrijdend werken en ondernemen. Tevens verzorgen wij belastingaangiften, waaronder het M-biljet. Hiervoor gebruiken wij gecertificeerde software voor het elektronisch opstellen en beveiligd indienen van belastingaangiften. U wordt dan automatisch meegenomen in onze uitstelregeling voor de aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting.

Terug naar Thema's

Neem vrijblijvend contact op voor al uw fiscale vragen.