30% Regeling voor expats in Nederland

30% Regeling voor expats in Nederland

 

De 30%-regeling is een tegemoetkoming voor werknemers die in het buitenland werken en extra kosten maken voor het verblijf buiten het land van herkomst, de zogenoemde extraterritoriale kosten. De regeling houdt kort gezegd in dat op verzoek 30% van het loon in Nederland onbelast blijft zonder dit nader te hoeven onderbouwen. Zowel expats die van buiten Nederland in Nederland komen werken (ingekomen werknemers) als ook Nederlanders die tijdelijk naar het buitenland worden uitgezonden (uitgezonden werknemers) kunnen van deze regeling gebruik maken, mits aan de voorwaarden wordt voldaan. Het is ook mogelijk om de werkelijke extraterritoriale kosten belastingvrij te vergoeden, bijvoorbeeld als deze hoger zijn dan 30% van het loon of indien de aanvraag van de 30% regeling niet wordt gehonoreerd. In dat geval vervalt de 30%-vergoeding.

In dit stuk wordt ingegaan op de 30%-regeling voor de ingekomen werknemer in Nederland. Voor informatie over uitgezonden werknemers buiten Nederland kunt u onderstaande link gebruiken.

Link naar 30% regeling voor expats buiten Nederland

Voorwaarden 30% regeling
Voor expats die in Nederland werken gelden specifieke voorwaarden om de 30%-regeling toe te kunnen passen. Ingekomen werknemers zullen een specifieke deskundigheid dienen te hebben en van buiten Nederland te worden aangeworven. Hierna worden deze voorwaarden nader toegelicht.

Specifieke deskundigheid
De ingekomen werknemer dient specifieke deskundigheid te bezitten. Hieraan wordt voldaan bij een minimum jaarsalaris (exclusief vrije vergoedingen) van:

  • EUR 28.125 voor werknemers jonger dan 30 jaar met een mastertitel of;
  • EUR 37.350 voor overige werknemers.

Voor werknemers die wetenschappelijk onderzoek verrichten bij een onderzoeksinstelling en voor artsen in opleiding tot specialist geldt geen minimum jaarsalaris. Zij voldoen aan de voorwaarde van specifieke deskundigheid ongeacht de hoogte van het jaarsalaris.

Van buiten Nederland aangeworven
De werknemer dient van buiten Nederland te zijn aangetrokken. Hieraan wordt voldaan als de ingekomen werknemer gedurende 24 maanden voor de eerste werkdag meer dan 16 maanden op een afstand van meer dan 150 kilometer (hemelsbreed) van de Nederlandse grens woonde.

Voor promovendi geldt een soepelere voorwaarde. Voor de werknemer die de doctorstitel heeft behaald en binnen 1 jaar na promotie in Nederland gaat werken geldt een minder strikte voorwaarde. Indien de promovendus tijdens het promotieonderzoek (tot 1 jaar na promotie) in Nederland woonde of binnen 150 kilometer van de Nederlandse grens, dan wordt gekeken naar waar hij woonde in de 24 maanden voor aanvang van het promotieonderzoek. Mocht hij gedurende de 24 maanden voor aanvang van het promotieonderzoek meer dan 16 maanden op een afstand van meer dan 150 kilometer (hemelsbreed) van de Nederlandse grens wonen, dan wordt degene beschouwd als van buiten Nederland aangeworven.

Duur van de 30% regeling
Voor ingekomen werknemers geldt de 30%-regeling zolang aan de voorwaarden wordt voldaan met een maximum van 8 jaar, waarbij in maanden wordt geteld. Indien in de 25 jaar voorafgaand aan de eerste werkdag in Nederland is gewerkt of verbleven dan vermindert dit mogelijk de duur van de 30%-regeling.

Verandering van werkgever en de 30% regeling
Indien een ingekomen werknemer tijdens de looptijd van de 30%-regeling van werkgever verandert, is het mogelijk de 30% regeling toe te blijven passen bij de nieuwe werkgever. Voorwaarde is dat de tijd tussen het einde van het arbeidscontract bij de voormalig werkgever en de datum waarop het contact wordt gesloten bij de nieuwe werkgever niet langer dan 3 maanden betreft. Hiervoor dient een nieuw verzoek ingediend te worden bij de Belastingdienst.

De 30% regeling na eerdere toepassing
Voor ingekomen werknemer die na eerder gebruik te hebben gemaakt van de 30%-regeling weer buiten Nederland zijn gaan wonen, bestaat de mogelijkheid om opnieuw de 30%-regeling aan te vragen als zij weer in Nederland gaan wonen en werken. Eerdere werkzaamheden in Nederland dienen dan maximaal 8 jaar geleden te zijn begonnen en de ingekomen werknemer dient destijds van buiten Nederland te zijn aangeworven.

Bijkomende voordelen 30% regeling
Als ingekomen werknemer met de 30%-regeling kan gekozen worden om voor inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) en inkomen uit sparen en beleggen (box 3) belast te worden als buitenlands belastingplichtige (de zogenoemde partiële buitenlandse belastingplicht). Vermogen waaronder (Nederlandse) bank- en spaartegoeden, beleggingen en buitenlands onroerend goed evenals dividenden uit buitenlands aanmerkelijk belang worden zodoende niet in Nederland belast.

Naast het vergoeden van extraterritoriale kosten volgens de 30%-regeling kan een ingekomen werknemer ook vergoed worden voor schoolgelden. Het gaat in dat geval om schoolgelden voor kinderen van ingekomen werknemers die naar een internationale school gaan of een internationale afdeling van een gewone school.

Aanvragen 30% regeling
Het aanvragen van de 30%-regeling gaat door middel van een verzoek van zowel de ingekomen werknemer als de werkgever. Om de 30%-regeling per eerste werkdag in te laten gaan dient dit verzoek binnen 4 maanden na de eerste werkdag te zijn ingediend. De inspecteur geeft vervolgens een beschikking af waarin de aanvraag van de 30%-regeling al dan niet wordt gehonoreerd. Indien u het niet eens bent met deze beschikking kan bezwaar worden gemaakt.

HSTAX adviseert bedrijven en werknemers bij het toepassen van de 30%-regeling voor inkomende en uitgezonden werknemers. Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op.an de 30%-regeling voor inkomende en uitgezonden werknemers. Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op.

Terug naar Thema's

Neem vrijblijvend contact op voor al uw fiscale vragen.