M-biljet bij emigratie en immigratie

Voor personen die naar Nederland immigreren dan wel remigreren of uit Nederland emigreren geldt dat zij met betrekking tot dat jaar een ander soort aangifte inkomstenbelasting dienen in te vullen, het zogenoemde M-biljet.

M-biljet bij emigratie en immigratie

Voor personen die naar Nederland immigreren dan wel remigreren of uit Nederland emigreren geldt dat zij met betrekking tot dat jaar een ander soort aangifte inkomstenbelasting dienen in te vullen, het zogenoemde M-biljet. Het M-biljet wordt door de Belastingdienst per post opgestuurd naar degenen die zich in- of uitschrijven als ingezetene in de Basisregistratie Personen bij de betreffende Nederlandse gemeente. Indien het M-biljet niet is ontvangen zal deze aangevraagd dienen te worden bij de Belastingdienst.

In deze bijlage worden enkele veelvoorkomende praktische vragen besproken, waaronder:

  • Hoe het M-biljet in te vullen en in te dienen?
  • Hoeveel te conserveren inkomen moet worden opgegeven voor de conserverende aanslag?
  • Kan ik geld terugkrijgen bij emigratie via het M-biljet?
  • M-Biljet in de praktijk

Invullen en indienen van het M-biljet

Het M-biljet dient handmatig te worden ingevuld en vóór 1 juli na het jaar van emigratie of immigratie per post te worden ingediend. Houd er rekening mee dat post in het buitenland niet altijd aankomt. Het is dus aan te bevelen een Nederlands correspondentieadres aan te houden voor contact met de Belastingdienst en het ontvangen van het M-biljet om boetes te voorkomen.

In het M-biljet worden in het belastingjaar twee periodes onderscheiden: de periode vóór migratiedatum en de periode na migratiedatum. Voor deze perioden dient afzonderlijk de wet- en regelgeving voor binnenlands belastingplichtigen en buitenlandse belastingplichtigen te worden toegepast. De volgorde is afhankelijk van of er sprake is van immigratie dan wel emigratie.

  • Bij emigratie wordt de periode tot migratiedatum ingevuld als binnenlands belasting plichtige en de periode vanaf migratiedatum als buitenlands belastingplichtige.
  • Bij immigratie wordt de periode tot migratiedatum ingevuld als buitenlands belastingplichtige en de periode vanaf migratiedatum als binnenlands belastingplichtige.

Als binnenlands belastingplichtige dient het gehele wereldinkomen te worden opgegeven. Dit betekent onder andere dat inkomsten verdiend in binnen- en buitenland in de aangifte moet worden opgenomen. Dit geldt ook voor bezittingen en schulden, waaronder beleggingen, bankrekeningen, bitcoins, (vakantie)woningen en aanmerkelijk belang. Vervolgens is van belang te bepalen aan de hand van belastingverdragen of het besluit ter voorkoming van dubbele belastingen of er recht bestaat op aftrek dan wel vrijstelling van buitenlandse inkomsten. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat buitenlands loon en een buitenlandse woning zijn vrijgesteld en dat buitenlandse dividenden (deels) verrekend kunnen worden.

Als buitenlands belastingplichtige wordt uitsluitend Nederlands inkomen en Nederlandse bezittingen en schulden opgegeven. Het kan dan gaan om loon verkregen uit werkzaamheden die in Nederland zijn verricht voor een Nederlandse werkgever, een Nederlandse woning of ander onroerend goed inclusief hypotheek en een aanmerkelijk belang in een Nederlandse vennootschap of een vennootschap die geacht wordt (nog) in Nederland te zijn gevestigd. Nederlandse bankrekeningen behoeven niet te worden opgegeven.

Omdat er in het migratiejaar sprake is van twee periodes (vóór en na migratiedatum) dient inkomen gesplitst te worden als het in beide periodes wordt verdiend. Voor box 3 vermogen geldt bovendien dat deze naar rato moet worden toegerekend aan beide periodes. Daarbij worden alleen hele maanden geteld.
vaststellen van de economische waarde van de vennootschap ten tijde van emigratie van de DGA.

Te conserveren inkomen in de conserverende aanslag

Daarnaast is bij emigratie sprake van een conserverende aanslag. Onderdeel van het M-biljet bij emigratie is het opgeven van te converseren inkomen. Kort gezegd rust op dit inkomen nog een belastingclaim waarover de Belastingdienst na emigratie en onder voorwaarden nog wil kunnen heffen. Voor de conserverende aanslag kan uitstel van betaling worden verleend en wordt ingevorderd bij bepaalde handelingen.

Een conserverende aanslag kan worden opgelegd voor:

  • Kapitaalsverzekering eigen woning (KEW), spaarrekening eigen woning (SEW) of beleggingsrecht eigen woning (BEW)
  • Pensioenaanspraken
  • Lijfrente-aanspraken
  • Aanmerkelijk belang

Voor de KEW, SEW en BEW geldt dat het op te geven te conserveren inkomen het verschil is tussen de waarde in het economische verkeer op het moment van emigratie en de ingelegde bedragen. Voor een deel geldt een vrijstelling. In de praktijk is de vrijstelling meestal hoger dan hetgeen aan kapitaal is opgebouwd, waardoor er geen op te geven te conserveren inkomen resteert.

Het te conserveren inkomen voor pensioen- en lijfrente-aanspraken is sterk afhankelijk van de situatie. Volgens de Nederlandse wet- en regelgeving dient ofwel de waarde van de aanspraken in het economische verkeer op moment van emigratie te worden opgegeven, ofwel het totaal aan ingelegde premies. Echter, als er een belastingverdrag van toepassing is tussen Nederland en het nieuwe woonland dan is een (veel) lager bedrag mogelijk.

Zie ook: Hoogte conserverende aanslag pensioen en lijfrente

De waarde in het economisch verkeer ten tijde van emigratie van de aandelen die het aanmerkelijk belang vormen verminderd met de verkrijgingsprijs vormen het te conserveren inkomen met betrekking tot het aanmerkelijk belang. Met ingang van 15:15 uur op 15 September 2015 is de regelgeving aangaande de invordering, uitstel en kwijtschelding van deze conserverende aanslag aangepast. Laat u hierover tijdig adviseren.

Zie ook: Belastingen bij emigratie DGA

Geld terug bij emigratie via het M-biljet

Indien u in het jaar van emigratie in loondienst heeft gewerkt kan er door middel van het M-biljet in veel gevallen geld worden teruggevraagd. De loonadministratie van uw werkgever houdt loonbelasting in waarvan de hoogte naar alle waarschijnlijkheid is gebaseerd op een periode van een jaar. Als er teveel is afgedragen, omdat u niet het gehele jaar in Nederland woont en werkt, kunt u dit bedrag door middel van een M-biljet terugvragen.

M-biljet in de praktijk

In praktijk merken wij dat het nogal eens fout gaat bij het invullen van het M-biljet, ondanks dat er een toelichting wordt meegezonden. Met name omdat mensen zich vaak niet bewust zijn van de verschillen in regels tussen binnen- en buitenlands belastingplichtigen of de correcte toepassing daarvan en geen weet hebben van de op te geven waarden voor de conserverende aanslag. Het gevolg kan zijn dat de Belastingdienst de aangifte niet in behandeling neemt, er te weinig geld wordt teruggevraagd, of dat men achteraf wordt geconfronteerd met een navordering met eventuele boete.

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op.

HS Tax Consulting is gespecialiseerd in internationale situaties, waaronder het adviseren bij emigratie, immigratie en grensoverschrijdend werken en ondernemen. Tevens verzorgen wij belastingaangiften, waaronder het M-biljet. Hiervoor gebruiken wij gecertificeerde software voor het elektronisch opstellen en beveiligd indienen van belastingaangiften. U wordt dan automatisch meegenomen in onze uitstelregeling voor de aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting.

Terug naar Thema's

Neem vrijblijvend contact op voor al uw fiscale vragen.