Beoordeling 183-dagenregeling

HS Tax Consulting biedt simpele, duidelijke en professionele oplossingen in diverse aangelegenheden die actueel spelen binnen de fiscale wereld.

Bij beoordeling 183-dagenregeling tellen niet alleen werkdagen

21 juli 2017

De Hoge Raad heeft op 14 juli 2017 bevestigd dat bij de beoordeling van de 183-dagenregeling niet slechts de werkdagen, maar alle verblijfsdagen in het werkland meetellen die enig verband houden met de werkzaamheden in het werkland (zoals zaterdagen, zondagen, nationale feestdagen en vrije dagen).

Toelichting

Bij grensoverschrijdend werken is het van belang vast te stellen in welk land het loon belast wordt. Op basis van nationale fiscale wet- en regelgeving van het werkland en het woonland kan het loon in beide landen belastbaar zijn. Om dubbele belastingen te voorkomen is in veel gevallen een belastingverdrag van toepassing die uiteindelijk bepaald of en in hoeverre het woonland dan wel werkland over dit loon belasting mag heffen.

Als hoofregel geldt in belastingverdragen dat loon mag worden belast in het land waar de werknemer woont, tenzij de werkzaamheden in het andere land worden uitgeoefend. In dat geval mag het werkland belasting heffen over het inkomen dat is toe te rekenen aan de werkzaamheden in het werkland.

Uitzondering: 183-dagenregeling

Een uitzondering op belastingheffing in het werkland is van toepassing als aan de cumulatieve voorwaarden van de 183-dagenregeling wordt voldaan. Als hieraan wordt voldaan mag het woonland ook heffen over de inkomsten die zijn toe te rekenen aan de werkzaamheden in het werkland.

Het woonland mag ook heffen als:

  • de werknemer niet meer dan 183 dagen in het werkland verblijft; en
  • het loon wordt betaald door of namens een werkgever die geen inwoner is van het werkland; en
  • het loon niet ten laste komt van een vaste inrichting van de werkgever in het werkland.

De Hoge Raad over 183-dagenregeling

In de zaak voor de Hoge Raad was in geschil welke dagen meetellen om te bepalen of aan de eerste voorwaarde (verblijf van niet meer dan 183 dagen in werkland) was voldaan. In de betreffende zaak ging het om een inwoner van België die voor zijn Belgische werkgever, zijn eigen BVBA, werkzaamheden in Nederland verrichtte. Hij reisde voor zijn werk dagelijks op en neer tussen België en Nederland en kwam daarmee met 181 dagen niet boven de 183-dagengrens.

De Hoge Raad oordeelde echter dat niet alleen meetellen de dagen waarop daadwerkelijk in de werkstaat is gewerkt, maar tevens alle overige dagen waarop de belastingplichtige in de werkstaat (Nederland) aanwezig is geweest en die enig verband houden met de werkzaamheden aldaar, zoals zaterdagen, zondagen, nationale feestdagen, vakanties en vrije dagen voor, tijdens of na beëindiging van de werkzaamheden of korte onderbrekingen daarvan. De Hoge Raad verwijst de zaak door naar een verwijzingshof voor nader onderzoek naar het aantal verblijfsdagen van de belastingplichtige in Nederland.

In praktijk

Bij grensoverschrijdend werken kan het dus voorkomen dat bijvoorbeeld door het vieren van vakantie in het werkland de belastingheffing (deels) verschuift van het woonland naar het werkland. Het gevolg is dat er aangifte inkomstenbelasting in het werkland gedaan moet worden en dat in de aangifte inkomstenbelasting van het woonland voorkoming van dubbele belastingen kan worden geclaimd. Mogelijk kunt u gebruik maken van aftrekposten en tegemoetkomingen in het werkland, waardoor u uiteindelijk minder belasting hoeft af te dragen.

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op.

HS Tax Consulting is gespecialiseerd in internationale situaties, waaronder het adviseren bij emigratie, immigratie en grensoverschrijdend werken en ondernemen. Tevens verzorgen wij belastingaangiften, waaronder het M-biljet. Hiervoor gebruiken wij gecertificeerde software voor het elektronisch opstellen en beveiligd indienen van belastingaangiften. U wordt dan automatisch meegenomen in onze uitstelregeling voor de aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting.

Terug naar Actueel

Neem vrijblijvend contact op voor al uw fiscale vragen.