Belastingen bij emigratie DGA

Een DGA of aanmerkelijk belanghouder die emigreert krijgt te maken met een conserverende aanslag inkomstenbelasting. Zolang aan een aantal voorwaarden wordt voldaan wordt de conserverende aanslag niet ingevorderd.

Belastingen bij emigratie DGA

Een DGA of aanmerkelijk belanghouder die emigreert krijgt te maken met een conserverende aanslag inkomstenbelasting. Zolang aan een aantal voorwaarden wordt voldaan wordt de conserverende aanslag niet ingevorderd. Voor emigratie van een DGA geldt met ingang van 15:15 uur 15 september 2015 een nieuw regime inzake de conserverende aanslag. In het nieuwe regime wordt onder andere de conserverende aanslag (deels) ingevorderd bij winstuitkeringen en is kwijtschelding na 10 jaar niet meer mogelijk. Dit moet ertoe leiden dat de gehele conserverende aanslag uiteindelijk wordt betaald. Verder geldt per 1 januari 2016 dat de vennootschap van de DGA geacht wordt in Nederland te zijn gevestigd (vestigingsplaatsfictie) zolang de DGA een bedrag op de conserverende aanslag heeft openstaan. Zodoende kan ook na emigratie van de DGA én de verplaatsing van de vennootschap inkomstenbelasting in box 2 worden geheven over de reguliere voordelen (dividenden).

Hieronder wordt nader ingegaan op belastingen bij emigratie van de DGA, waarbij onder andere de volgende vragen aan bod komen:

Conserverende aanslag aanmerkelijk belang

Een conserverende aanslag wordt opgelegd bij emigratie van de DGA over de waardeaangroei van het aanmerkelijk belang in de periode dat de aanmerkelijk belanghouder in Nederland woonde. Bij emigratie wordt namelijk uitgegaan van een (fictieve) vervreemding van het aanmerkelijk belang, waardoor afgerekend dient te worden over de vervreemdingsvoordelen. De vervreemdingsvoordelen worden vastgesteld door de waarde (in het economisch verkeer) van het aanmerkelijk belang op het moment van emigratie te verminderen met de verkrijgingsprijs. Het verschil, de vervreemdingsvoordelen, worden dan belast tegen 25% en opgenomen in de conserverende aanslag. Hiervoor kan als dan niet op verzoek uitstel voor worden verleend. In tegenstelling tot het oude regime wordt deze conserverende aanslag niet kwijtgescholden na 10 jaar.

Tenzij sprake is van een beursgenoteerde vennootschap, is de economische waarde niet direct voor handen. De waarde in het economische verkeer van de vennootschap is doorgaans ook niet gelijk aan het eigen vermogen. Vele activa worden gewaardeerd tegen kostprijs, waarover al dan niet beperkt wordt afgeschreven en er kunnen voorzieningen zijn opgenomen op de balans. Hiermee zal rekening gehouden moeten worden bij het vaststellen van de economische waarde van de vennootschap ten tijde van emigratie van de DGA.

Invordering conserverende aanslag aanmerkelijk belang

Van (gedeeltelijke) invordering van de conserverende aanslag zal onder andere sprake zijn bij vervreemding van de aandelen, terugbetaling van kapitaal, maar ook bij dividenduitkeringen (in welke vorm ook) door de vennootschap. Het is onder het nieuwe regime derhalve niet meer mogelijk 90% van de winstreserves uit te keren zonder een invordering van de conserverende aanslag.

Bij dividenduitkeringen is de hoogte van het bedrag dat wordt ingevorderd afhankelijk zijn van de hoogte van de dividenduitkering. Invordering vindt plaats voor ten hoogste 25% van de dividenduitkering. Indien in het buitenland hierover dividendbelasting wordt geheven, vindt voor de buitenlandse belastingen geen invordering plaats. Bij iedere dividenduitkering volgt invordering van de conserverende aanslag, totdat de gehele conserverende aanslag is voldaan.

Nederlandse belastingplicht DGA na emigratie

Na emigratie van de DGA is er geen sprake meer van binnenlandse belastingplicht. Met vennootschap die (fictief) in Nederland is gevestigd blijft de DGA echter wel beperkt belastingplichtig als buitenlandse belastingplichtige. De DGA dient dan aangifte inkomstenbelasting te doen voor de Nederlandse inkomsten, waaronder inkomsten uit aanmerkelijk belang zoals dividenden.

Indien de DGA loon ontvangt en werkzaamheden in Nederland verricht dan zal aan de hand van belastingverdragen bepaald moeten worden in hoeverre dit loon in Nederland belast is.

Zie ook: Belastingheffing en sociale zekerheid bij grensoverschrijdend werken

Als een Nederlandse woning wordt aangehouden dan dient deze ook in de aangifte opgenomen te worden. Mogelijk is er sprake van hypotheekrenteaftrek. Hierover vindt u meer informatie in onderstaande link.

Zie ook: Belastingen bij emigratie

Vestigingsplaats vennootschap

Als na emigratie van de DGA ook de vennootschap verplaats, wordt de vennootschap toch geacht in Nederland te zijn gevestigd zolang de conserverende aanslag nog niet volledig is voldaan, mits de vennootschap ten minste 5 jaar in Nederland gevestigd is geweest. Onder het regime van vóór 2016 werd de vennootschap gedurende 10 jaar na verplaatsing geacht in Nederland te zijn gevestigd. Door de aangepaste regelgeving wordt de DGA als buitenlands belastingplichtige belast over inkomen uit aanmerkelijk belang, waaronder dividenduitkeringen, zolang de conserverende aanslag niet voldaan is.

Als met de emigratie van de DGA de werkelijke leiding van de vennootschap verplaatst kan dit resulteren in de zetelverplaatsing van de vennootschap. Dit kan zowel fiscale als juridische significante consequentie hebben. Laat u hierover tijdig adviseren.

Vestigingsplaats vennootschap

Als na emigratie van de DGA ook de vennootschap verplaats, wordt de vennootschap toch geacht in Nederland te zijn gevestigd zolang de conserverende aanslag nog niet volledig is voldaan, mits de vennootschap ten minste 5 jaar in Nederland gevestigd is geweest. Onder het regime van vóór 2016 werd de vennootschap gedurende 10 jaar na verplaatsing geacht in Nederland te zijn gevestigd. Door de aangepaste regelgeving wordt de DGA als buitenlands belastingplichtige belast over inkomen uit aanmerkelijk belang, waaronder dividenduitkeringen, zolang de conserverende aanslag niet voldaan is.

Als met de emigratie van de DGA de werkelijke leiding van de vennootschap verplaatst kan dit resulteren in de zetelverplaatsing van de vennootschap. Dit kan zowel fiscale als juridische significante consequentie hebben. Laat u hierover tijdig adviseren.

Afsluitend

Emigratie van de DGA vereist veelal maatwerk. Omdat elke situatie andere feiten en omstandigheden kent en de gewenste uitkomst afhankelijk is van persoonlijke voorkeuren zal de uitwerking van geval tot geval bekeken dienen te worden om tot een optimaal resultaat te komen.

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op.

HS Tax Consulting is gespecialiseerd in internationale situaties, waaronder het adviseren bij emigratie, immigratie en grensoverschrijdend werken en ondernemen. Tevens verzorgen wij belastingaangiften, waaronder het M-biljet. Hiervoor gebruiken wij gecertificeerde software voor het elektronisch opstellen en beveiligd indienen van belastingaangiften. U wordt dan automatisch meegenomen in onze uitstelregeling voor de aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting.

Terug naar Thema's

Neem vrijblijvend contact op voor al uw fiscale vragen.